Tenders

מכרזים פעילים

מכרז מס’ 003-3/2024 – מכרז לייצור ואספקה של מעגלים מודפסים לחברת רותם תעשיות בע”מ (להלן -המזמין או רותם)
(מועד אחרון להגשת הצעות 12/05/2024 בשעה 14:00)

חוברת המכרז
רשימת רכיבים
חומרים נוספים
הודעה על שינוי מועד הגשה למכרז
שאילות ותשובות
נתונים הנדסיים
פריטים לבירור

מכרז מס’ 002-3/2024 – מכרז לייצור ואספקה של כבלים לחברת רותם תעשיות בע”מ (להלן -המזמין או רותם)
(מועד אחרון להגשת הצעות 11/07/2024 בשעה 14:00)

חוברת המכרז
רשימת רכיבים
חומרים נוספים

הודעות ופרסומים כלליים

הודעה על כוונה לבצע התקשרות עם ספק יחיד עם חברת סיליקות ציוד מדעי בע”מ

הודעה
חוות דעת מקצועית