Tenders

מכרזים פעילים

מכרז מס’ 001-02/2024 – מכרז לייצור ואספקה של מעגלים מודפסים לחברת רותם תעשיות בע”מ (להלן -המזמין או רותם)
(מועד אחרון להגשת הצעות 14/03/2024 בשעה 14:00)

חוברת המכרז
רשימת רכיבים למכירה

הודעות ופרסומים כלליים

הודעה על כוונה לבצע התקשרות עם ספק יחיד עם חברת סיליקות ציוד מדעי בע”מ

הודעה
חוות דעת מקצועית